js 滑动 BxSlider AND 轮播插件 Swiper

js 滑动 BxSlider and 轮播插件 Swiper

BxSlider

引入文件

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery.bxslider.css"> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script> 
<script src="jquery.bxslider.min.js"></script>

html代码

<ul class="bxslider"> 
   <li><img src="images/s1.jpg" /></li> 
   <li><img src="images/s2.jpg" /></li> 
   <li><img src="images/s3.jpg" /></li> 
</ul>

script

$(function(){ 
  $('.bxslider').bxSlider(); 
});

Swiper

引入文件

<link rel="stylesheet" href="path/to/swiper.min.css">
<script src="path/to/swiper.min.js"></script>

html代码

<div class="swiper-container">
  <div class="swiper-wrapper">
    <div class="swiper-slide">Slide 1</div>
    <div class="swiper-slide">Slide 2</div>
    <div class="swiper-slide">Slide 3</div>
  </div>
  <!-- 如果需要分页器 -->
  <div class="swiper-pagination"></div>

  <!-- 如果需要导航按钮 -->
  <div class="swiper-button-prev"></div>
  <div class="swiper-button-next"></div>

  <!-- 如果需要滚动条 -->
  <div class="swiper-scrollbar"></div>
</div>
导航等组件可以放在container之外

script

 <script>    
 var mySwiper = new Swiper ('.swiper-container', {
  direction: 'vertical',
  loop: true,

  // 如果需要分页器
  pagination: '.swiper-pagination',

  // 如果需要前进后退按钮
  nextButton: '.swiper-button-next',
  prevButton: '.swiper-button-prev',

  // 如果需要滚动条
  scrollbar: '.swiper-scrollbar',
 })    
 </script>

  

BsSlider参数

Swiper

标签: javascript, jquery

添加新评论